• Nederlands
  • English
Search Site

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de vennootschap onder firma "REAX" goederen van welke aard ook aan koper levert, ook indien deze goederen niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

b. De toepasselijkheid van enige (in)koop en/of andere algemene voorwaarde(n) van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Slechts deze voorwaarden zijn tussen koper en REAX toepasselijk.

c. Indien REAX goederen en/of diensten van welke aard ook eenmaal aan koper heeft geleverd, wordt koper geacht ook bij alle opvolgende met REAX gesloten (koop)overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bekend te zijn en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden, ongeacht of zodanige (koop)overeenkomst schriftelijk is bevestigd.

d. REAX zal bij de uitvoering van alle opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.


Artikel 2 Aanbiedingen/prijsopgaven

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. REAX is bevoegd om de prijzen te wijzigen. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur van REAX geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven.


Artikel 3 Prijzen, prijswijzigingen en verzendkosten

a. De prijzen van REAX zijn inclusief BTW. Eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn daarbij niet inbegrepen.

b. REAX heeft na voorafgaande kennisgeving daarvan aan koper het recht haar tarieven en prijzen te verhogen, teneinde kostprijsstijgingen door te berekenen. Indien de prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen zeven werkdagen na voornoemde kennisgeving.

c. Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van koper. Indien de verzendkosten hoger blijken te zijn dan vooraf door REAX begroot, behoudt REAX zich het recht voor deze hogere verzendkosten integraal aan koper in rekening te brengen.


Artikel 4 levering

a. Alle door REAX opgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan REAX bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt REAX niet verzuim. De leveringstermijn vangt aan vanaf het moment dat betaling is ontvangen en de gegevens welke REAX voor de uitvoering van de overeenkomst behoeft zijn ontvangen.

b. Levering geschiedt per gewone post, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Het risico van verzending op deze wijze komt voor rekening van de koper. Als bewijs dat het gekochte per post is verzonden dient de administratie van REAX. Als gebleken is dat het gekochte is verzonden wordt dit als bezorgd en geleverd beschouwd. Indien door koper gewenst kan het gekochte ter meerdere zekerheid per aangetekende post met bevestiging van ontvangst worden verzonden; de extra kosten van deze wijze van verzending komen voor rekening van koper (zie ook artikel 3c).


Artikel 5 betaling

a Betaling geschiedt uitsluitend door middel van creditcard, overboeking of Ideal.

b. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.

c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.


Artikel 6 Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden gefixeerd op 15% van het te betalen bedrag in hoofdsom, zulks met een minimum van € 65,-. Indien REAX aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor integrale vergoeding in aanmerking.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde zaken blijven eigendom van REAX totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens REAX, waaronder mede begrepen het doen van rentebetalingen alsmede kosten ter incasso, heeft voldaan.

b. REAX is gerechtigd om te allen tijde de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen en/of weg te doen (laten) halen, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat. Koper is verplicht zijn medewerking hiervoor te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag. Koper is tevens verplicht deze zaken op eerste aanmaning franco aan REAX te retourneren.


Artikel 8 Klachttermijn

a. De koper is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij ontvangst ervan uit te pakken en te controleren of de zending overeenstemt met de bestelling en met de bijgesloten factuur.

b.Klachten dienen binnen ten hoogste acht dagen na de datum van aflevering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van REAX te worden gebracht. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, uit welken hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst vervalt bij niet-tijdige melding van de klacht. Onder datum van aflevering wordt verstaan twee dagen na de op het factuur vermelde datum.

c. Gedurende de behandeling van een klacht bij REAX heeft de koper niet het recht om de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

d. Terugzending van zaken behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van REAX.

e. In geval van een gerechtvaardigde klacht is REAX slechts gehouden tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de betreffende zaken, dan wel tot geheel of gedeeltelijke creditering van de overeengekomen koopprijs aan de koper.


Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming: overmacht

a. REAX is niet aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan overmacht.

b. Onder overmacht worden (onder meer) omstandigheden verstaan welke niet aan REAX kunnen worden toegerekend en die tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet door haar kan worden nagekomen, c.q. dit naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven redelijkerwijs niet kan worden gevergd van REAX.

c. Indien REAX door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst is zij gerechtigd de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade

a. De totale aansprakelijkheid van REAX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

b. REAX is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper.


Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

a. REAX behoudt alle auteursrechten op het verkochte werk. Door de koop worden op geen enkele wijze auteursrechten door REAX aan koper overgedragen.

b.Het gekochte is uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mag -zonder voorafgaande toestemming van REAX - niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter hand worden gesteld.


Artikel 12 Geschillen

a. Alle geschillen tussen REAX en de koper, waaronder begrepen de incasso van vorderingen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover enige wettekst deze forumkeuze niet uitsluit.

b. Partijen, van welke nationaliteit ook, verklaren ongeacht de plaats van levering van enige zaak, het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomst met de koper door de rechter voor nietig, vernietigbaar of onverbindend wordt gehouden, tast dit de overige bepalingen in deze voorwaarden en (of) in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet aan.

Zet- en drukfouten worden voorbehouden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 59936711.

REAX VOF
Daam Schijfweg 10
1507 BD Zaandam

KvK 59936711
Rabobank NL38 RABO 0153769203 
BTW Nr 853701623 B01